netoops blog
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe organizują 5 lipca 2017 roku, w ramach Międzynarodowej Wystawy Astana Expo 2017, konferencję naukową poświęconą projektowi Leśnych Gospodarstw Węglowych. W programie dwugodzinnego wydarzenia przewidziano wystąpienia profesora Lecha Płotkowskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pt. „Fundusz leśny jako źródło finansowania innowacyjnych projektów rozwojowych Lasów Państwowych”, Wiesława Krzewiny z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pt. „Leśne Gospodarstwa Węglowe” oraz Michała Magnuszewskiego z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pt. „Szkółkarstwo kontenerowe, zalesienia i odnowienia, promocja działań dodatkowych w leśnictwie. Polski model gospodarki leśnej”.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza wspólnym majątkiem Polaków – lasami. Lasy Państwowe gospodarują na niemal jednej trzeciej powierzchni Polski, będąc tym samym największą w Unii Europejskiej organizacją administrującą lasami należącymi do skarbu państwa. W wyniku pracy polskich leśników lasów w Polsce przybywa. Od drugiej wojny światowej lesistość Polski zwiększyła się z 21 do 29 proc. Każdego roku lasy zostają odnowione w miejscach, gdzie zostały wycięte, a ponadto zalesiane są tereny nieprzydatne do produkcji rolnej. Leśnicy chronią las przed chorobami, pożarami, zanieczyszczeniami oraz przed skutkami kłusownictwa czy wandalizmu. Pamiętając o potrzebach ludzi odwiedzających lasy, tereny te są dostępne dla społeczeństwa, leśnicy budują parkingi i obiekty turystyczne. Lasy Państwowe, realizujące zasady zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, dostarczają odnawialnego, ekologicznego surowca – drewna.

 

Lasy Państwowe, funkcjonujące głównie na terenach wiejskich, w niewielkim stopniu zurbanizowanych, są znaczącym stymulatorem rozwoju społeczno-gospodarczego. Ma to szczególne znaczenie w regionach o najniższej dynamice rozwoju, słabej infrastrukturze i wysokiej stopie bezrobocia, a jednocześnie dużej lesistości. Lasy Państwowe są tam najczęściej największym pracodawcą. Zatrudniają 25 tys. leśników, a do prac sezonowych w szkółkach, przy odnowieniach i zalesieniach, przy pielęgnacji upraw i pozyskiwaniu drewna – blisko 50 tys. osób z zakładów usług leśnych. Z każdym rokiem coraz więcej, bo zadań przybywa. W roku 2016 i pierwszej połowie 2017 zostały uruchomione w Lasach Państwowych projekty rozwojowe (część w postaci wspólnych przedsięwzięć leśno-samorządowych), w wyniku których zaistnieje potrzeba utworzenia nowych miejsc pracy związanych z realizacją tych projektów, a w niedalekiej przyszłości – z funkcjonowaniem przewidzianych do uruchomienia obiektów. Dodatkową korzyścią będzie rozwój sektora usług oraz infrastruktury turystycznej.

 

Przedsięwzięciem rozwojowym o dużym znaczeniu strategicznym dla Lasów Państwowych, ważnym dla ochrony środowiska, jest projekt „Leśne Gospodarstwa Węglowe”. Ma on przynieść zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i wpłynąć na zahamowanie zmian klimatycznych. Projekt przewiduje, że w wyniku tzw. dodatkowych działań w leśnictwie dojdzie do zwiększonego pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy, co doprowadzi do zmagazynowania dodatkowych ilości węgla organicznego, który stanie się częścią materii organicznej lasu lub będzie przetrzymywany w surowcu drzewnym gromadzonym na składach energetycznych oraz w wyrobach z drewna.

 

Udokumentowane ilości jednostek dwutlenku węgla zakumulowanego w następstwie dodatkowych działań w leśnictwie będą zbywane przez Lasy Państwowe na rzecz podmiotów zainteresowanych ich nabyciem. Podpisano już listy intencyjne z wieloma przedstawicielami sektora przemysłu. Środki uzyskane ze zbywania jednostek dwutlenku węgla planuje się przeznaczyć na wspólne przedsięwzięcia Lasów Państwowych i jednostek samorządu terytorialnego służące głównie ochronie środowiska. Skutkiem będzie dalsze zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie ich pochłaniania. Nabywcy jednostek CO2 otrzymają uprawnienia do wskazywania Lasom Państwowym takich działań z listy przedsięwzięć proponowanych przez LP do realizacji, dzięki czemu zyskają wizerunek przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie. Uważa się, że projekt „Leśne Gospodarstwa Węglowe” będzie się kwalifikować do szerokiego upowszechnienia w skali międzynarodowej.

IMG 2804

IMG 2796

IMG 2800

 

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji